top of page

 Хичээлийн хуваарь 

Хичээлийн хуваарь нь улирал, хөл хорионы нөхцөл байдал, цахим хичээлээс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг онцлогтой тул дараах холбоосоор орж харна уу:

IMG_5478.JPG
bottom of page